Obezita u dětí na 1. stupni ZŠ v porovnání s 2. stupněm ZŠ

OBECNĚ O OBEZITĚ DĚTÍ 

Co je to obezita? Epidemie 3. tisíciletí?

Jde v podstatě o chronické onemocnění, kdy se v organismu zmnožují tukové tkáně, většinou tak bývá z nadměrného příjmu energie a minimálního výdaje energie, ale jsou i další faktory popsané níže. Nadváha a obezita a její závažnost se počítá podle BMI indexu = Body mass index neboli Index tělesné hmotnosti. Spočítá se takto: hmotnost jedince/ výška jednince2.

U dospělých jsou hodnoty BMI takovéto:

BMI Kategorie Zdravozní rizika
méně než 18,5 podváha vysoká
18,5 – 24,9 norma minimální
25,0 – 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 – 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 – 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 a více obezita 1. stupně (těžká) velmi vysoká

U dětí jsou hodnoty doporučeného (normálního) BMI samozřejmě odlišné, viz tabulka:

Věk chlapci – těl. hm. dívky – těl. hm chlapci – BMI dívky – BMI
1 rok 10 9 15,9 – 17,8 15,5 – 17,3
2 roky 12,5 12 15,3 – 17,0 15,1 – 16,9
3 roky 14,5 14 14,8 – 16,6 14,6 – 16,6
4 roky 17 16 14,6 – 16,5 14,4 – 16,4
5 roky 19 19 14,5 – 16,5 14,4 – 16,5
6 roky 21,5 21 14,5 – 16,6 14,4 – 16,6
7 roky 24 24 14,6 – 16,9 14,5 – 17,0
8 roky 27 27 14,9 – 17,4 14,8 – 17,5
9 roky 30,5 30 15,2 – 18,0 15,2 – 18,1
10 let 34 34 15,6 – 18,6 15,5 – 18,7
11 let 37 38 16,0 – 19,2 16,0 – 19,4
12 let 42 43 16,5 – 19,9 16,6 – 20,2
13 let 47 48 17,1 – 20,6 17,3 – 21,0
14 let 54 53 17,7 – 21,3 18,0 – 21,7
15 let 60 56 18,3 – 22,0 18,5 – 22,3
16 let 64 57 18,8 – 22,6 19,0 – 22,7
17 let 68 58 19,4 – 23,1 19,3 – 23,0
18 let 70 59 19,9 – 23,6 19,6 – 23,2

U dětí se využívají jiné indexy pro měření než klasické pro dospělé. Jsou to například: K-index, Index tělesné plnosti nebo Index tělesné stavby.

Jaké jsou faktory ovlivňující obezitu?

Vliv na obezitu- a nejen dětskou- má mnoho různých faktorů: sociální, ekonomické, psychologické, genetické, edukační, kulturní a další.

Příčiny obezity se dělí na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Ovlivnitelné jsou takové, které můžeme zmírňovat, předcházet jim nebo je odstraňovat. S neovlivnitelnými nedokážeme bojovat a předcházet jim, jsou to např. genetické poruchy. Obezita  může být způsobena jednak dlouhodobým vysokým příjmem energie s minimálním výdejem, ale taktéž se může jednat o metabolické onemocnění, stresové faktory a v některých případech může jít o dědičnou dispozici, v tomto případě  se jedná o poruchu ob genu.

Důležitá, zvláště u dětí, je trvalá změna životního stylu. Přejídání a nedostatek pohybu musí téměř vždy vést k nadváze, což je krok od obezity. U dětí dochází k obezitě často v rámci řetězové reakce. To znamená, že i někdo další z blízké rodiny nebo příbuzných trpí obezitou.

Mass média jako „podpora“ obezity? Nebo kult modelek a svalovců?

Jistou roli v „podpoře“ obezity hrají také mass média a reklama na potraviny, nápoje i různé hračky jako odměna za nákup, která útočí nejen na rodiče, ale i děti, které jsou snadným terčem pro jejich lehkou ovlivnitelnost. V současné chvíli může jako příklad posloužit supermarketový řetězec Billa s plyšovými odměnami za nákup nad určitou finanční částku.

Reklama jako taková hraje velkou roli v ovlivňování nás samotných při nákupu a ekonomickém chování a smýšlení, často podvědomě. Některé reklamy jsou vyloženě zaměřeny na děti- např. Oreo sušenky, Coca-Cola vánoční kamion, Kofola vánoční reklama, jogurty společností Danone (Kostíci, Dobrá máma,…) a mnoho dalších.

Na druhou stranu nám média ukazují vždy a všude ideály krásy jak ženské, tak mužské. V hlavní roli reklam se setkáváme s hubenými krásnými modelkami a svalnatými urostlými muži. Tento protipól ovlivňuje hlavně dospívající, kteří si začínají uvědomovat své tělo z jiného hlediska.

Obezita u vyšších nebo nižších sociálních vrstev?

Obezita se překvapivě dotýká všech sociálních vrstev, nejen bohatých, ale naopak i nižších vrstev, které nedbají na racionalitu stravy a nakupují nejlevnější a ne vždy kvalitní potraviny. Tento životní styl se samozřejmě přenáší na děti.

Obezita může znamenat i podvýživu a to v případě, kdy organismus nepřijímá dostatečné množství živin, které potřebuje. Bývá tomu zejména u sociálně slabších skupin, které nejvíce nakupují nekvalitní jídlo bez výživové hodnoty.

Zdravotní problémy spojené s obezitou. Prevence obezity.

I u dětí mohou buď ještě v dětském věku nebo v dospělosti vypuknout zdravotní problémy v důsledku obezity. Nejčastěji to jsou problémy pohybového aparátu (kloubů, atd.), oběhová onemocnění, vysoký tlak, cukrovka a zvláště u obézních dětí je znepokojující stále narůstající hladina cholesterolu.

Drtivá většina obézních dětí si obezitu přenese i do dospělého života.

Nesníme podceňovat důležitost prevence obezity u dětí. Ta může na děti působit z více stran, jejichž kombinace je nejvhodnější: rodiče, škola a učitelé, televize,…

 Příčiny obezity:

Příčiny obezity, které nesouvisí se zdravotním stavem:

  • nedostatek pohybu- stále přibývají procenta dětí, které upřednostňují pasivní trávení volného času, sedavé činnosti a vyhýbají se sportu. Ze strany školy jsou na děti vytvářeny vyšší nároky než tomu bylo v předešlých letech, a tak ve škole i během přípravy do školy tráví více času. Navíc je v dnešní době (už i na ZŠ) samozřejmostí používat PC, u kterého děti tráví až přespříliš času. Doba strávená u PC, televize, PSP, apod. by měla být rodiči kontrolována a regulována podle věku dítěte. Je vhodné zařadit do aktivit dítěte sport alespoň jednou týdně jako prevenci nadváhy (např. v rámci zájmového kroužku).
  • sociální a ekonomické příčiny- je patrné, že u nižších, chudých, sociálních vrstev se vyskytuje obezita z důvodu nakupování potravin levných a nekvalitních s nízkou výživovou hodnotou. Podle průzkumů se obezita z tohoto důvodu více vyskytuje u romských dětí (i dospělých). Druhým protipólem jsou rodiny s vyššími finančními příjmy, které nebývají ekonomicky omezeny při nákupu potravin. Často je tato vrstva spojována s nezdravým životním stylem (stravování v restauracích, nezdravé jídlo doma,..).
  • špatné stravovací návyky- vysoký příjem energie a nízký výdej jsou typické pro dnešní děti, které se rády stravují v rychlých občerstveních a žádným sportem se nezabývají. Rodiče by měli být ti, kteří zasáhnou a stanoví určitá pravidla nejen ve stravování (kolik, co a kdy jíst), ale i v trávení volného času (aktivně/pasivně).
  • vliv okolí, mass médií, reklam apod.- viz výše, vliv reklam na dětskou psychiku.

Ovlivnitelné příčiny obezity spojené se zdravotním stavem:

  • porucha funkce štítné žlázy- nízký příjem jódu představuje vysoké riziko špatného fungování štítné žlázy, zvláště u českých lidí, kteří obecně málo jí potraviny obsahující jód (dáno mj. vnitrozemní lokací). Štítná žláza souvisí s klidovým výdejem energie
  • porucha činnosti nadledvin- při Cushingově syndromu vzniká větší množství kortizolu, který může být spouštěčem vzniku obezity hlavně v kombinaci se stresem, to samé platí i u dlouhodobého podávání kortikoidů jako medikamentů
  • porucha činnosti mozku- může jít o mechanické poranění mozku nebo vývojové poruchy mozku, které taktéž mohou ovlivnit příčiny vzniku obezity u dětí
  • nízká produkce růstového hormonu

  Neovlivnitelné příčiny obezity:

  • defekt genu MC-4 R- patří ke genetickým poruchám, vzniká patologická žravost, která vede k přejídání a následné nadváze a obezitě
  • genetické aspekty- na děti působí jednak životní styl jejich rodičů, ale také genetické dispozice v rodině. Může nastat „řetězová reakce“, pokud je v rodině více obézních lidí nebo lidí s nadváhou- dítě je pak logiky náchylnější.

    SROVNÁNÍ OBEZITY U DĚTÍ NA 1. A 2. STUPNI ZŠ:

 1.stupeň ZŠ a předešlá vývojová období

Pro první stupeň ZŠ vzhledem k obezitě jsou důležitá ještě předchozí vývojová období dítěte. Dokonce už přejídání matky v těhotenství a přibrání více než 12kg během těhotenství zakládá dispozice nadváhy dítěte. Nejdůležitější je ale období po odstavení dítěte. Jaké složení potravy je mu podáváno a hlavně v jakém množství. Protože už tady mohou být počátky obezity a to v případě, kdy matka své dítě překrmuje nebo mu podává nevhodné -např. příliš slazené nebo tučné- potraviny.

Také je vědecky prokázáno, že děti, které nejsou kojeny nebo jen velmi krátce, mají větší sklony k nadváze a obezitě, zvláště v případě, že by mohlo mít i genetické dispozice.

Neměla by být opomíjena strava ve školkách, která je pro dítě důležitá mimo jiné z hlediska utváření si vzorů a jejich fixování. V tomto období věku dítě nejvíce napodobuje a získává genderové, psychické a další vzory pro svůj budoucí život. Je důležité, jaká strava je dětem ve školkách předkládána a stává se, že někdy neodpovídá potřebám dětského organismu. S tím souvisí i přechod na 1. stupeň ZŠ  a stravování v jídelnách.

Nemůže se upozadit ani důležitost stravování a stravovacích návyků v rodině, odkud si děti také odnáší své vzory.

Na 1. stupni ZŠ si děti svou nadváhu „neuvědomují“ resp. nepřipouští do doby, než přijdou první posměšky, v extrémním případě i šikana, z okolí spolužáků. V tom případě by měl radikálně zakročit učitel. Šikana v tomto období ještě nebývá tak silná jako na 2. stupni ZŠ.

Děti na 1. stupni ZŠ by měly věnovat více času pohybu, zvláště takovému, které rozvíjí jejich motorické i intelektuální schopnosti. Je vhodné, aby sport těmto dětem zařadili rodiče jako volnočasovou aktivitu, tím spíše v případě, že dítě má genetické dispozice nebo sklony k nadváze a obezitě. Sport by měl být pestrý- nejen individuální, ale i kolektivní.

Pokud má dítě nadváhu nebo už je dokonce obézní již v tomto věku, mělo by se proti tomu zakročit. V pubertálním věku je daleko těžší řešit takovou situaci a i pro samotné dítě je to velmi stresující a negativně to působí na jeho psychiku (samozřejmě i vlivem hormonálních a psychických změn). Podle průzkumu má 25 % dětí s nadváhou nadváhu i v dospělosti a dokonce 70% obézních dětí si obezitu přenáší i do dospělého života.

Podle antropologického výzkumu CAV z roku 2001 se zvýšil podíl dětí s obezitou nebo nadváhou takto: u chlapců je to o 8,9 %  a u dívek o 8,5 %. Tedy že obezitou nebo nadváhou trpí v České republice k roku 2001 přibližně 6,6 % chlapců a 5,6 % dívek. V roce 1991 trpělo nadváhou celkově 7 % dětí a obezitou 3 % dětí. Další, pozdější, výzkum ukazuje, že ve věkové kategorii 6-12 let je 10 % dětí s nadváhou a 10 % obézních, což jsou tristní čísla. Nejvyšší podíl dětí s obezitou a nejohroženější skupina jsou děti kolem 7 let věku. Souvisí to s celkovou změnou jejich dosavadního životního stylu, rytmem a stravovacími návyky.

 2. stupeň ZŠ- obezita v dospělém věku nebo její podílové snížení?

 Jako kritický věk se hodnotí období po 10. roku dítěte, tedy prepuberta a období mezi 15.-18. rokem, což je období, pro které je typické zastavení růstu. Tady je rizikovým faktorem to, že nadváha nebo obezita, která se neléčí se snadno přenese do dospělého života.

Nadváha z dětství se díky hormonálním i růstovým změnám může radikálně změnit v pubertálním věku, kdy se organismus celkově proměňuje. Buď k lepšímu nebo i k horšímu a pozdějšímu přenesení si tohoto problému do dospělého života, jak je zmíněno výše.

Kolem 15. až 17. roku přichází uvědomování si vlastního těla z jiného hlediska než doposud. Proto se adolescenti v tomto věku často rozhodují pro změnu své postavy, případně i životního stylu. Postava a vzhled je pro ně v tomto období důležitá a ještě více je přitahuje kult modelek a svalovců, který je popisován výše. To souvisí s počátky sexuálního života a hledáním partnera.

Podle průzkumů je v tomto věku patrný pokles podílu nadváhy nebo obezity u dívek i chlapců. Podíl se snižuje celkově na 6 % nadváhy u této věkové skupiny a 5 % obezity.

Pohybová aktivita v této věkové kategorii už je snížena na minimum a mimoškolním sportovním aktivitám se věnuje stále menší procento adolescentů. Mnoho z nich nesportuje buď vůbec nebo jen v rámci tělesné výchovy ZŠ.

Co se týče šikany kvůli nadváze nebo obezitě, v období na 2. stupni ZŠ se může jednat o závažný problém spojený s krutým šikanováním a výsměchy dospívajícího.

          Vzorový jídelníček zdravého stravování na 14 dní:

Zásadou každého zdravého stravování je pestrost, zařazení ovoce a zeleniny a úměrné porce. Důležité je pravidelné stravování, nejlépe ve stejné hodiny, 5x denně po menších porcích.

Samozřejmé je vynechání tučného, smaženého a příliš sladkého jídla. Pokud sami vaříme, měli bychom omezit i solení a přílišné kořenění jídla a samozřejmě různá chemická dochucovadla, která ukrývají mnoho soli.

Stravovací návyky by měly být dostatečně upevněné, doplněné o správný pitný režim- okolo 2l tekutin denně, pokud možno neslazené vody (je možno ji ochutit nakrájenou limetkou nebo citronem) a spojení s pohybem- alespoň 2x-3x týdně, vybrat sport podle aktuálního zdravotního a fyzického stavu a postupně navyšovat zátěž.

Pondělí

snídaně: 2ks knäckebrottu, domácí tvarohová sýrová pomazánka, ½ papriky

svačina: 120g bílého jogurtu, 3 lžičky ovesných vloček, hrst jahod

oběd:      zapečené žampiony plněné zeleninovou směsí, upečené brambory v alobalu bez                 tuku, doplněné o jarní cibulku a bylinky

svačina:  rajčatový salát s 1ks tmavého celozrného pečiva

večeře:   zeleninové lečo s vejcem, 2ks celozrného tmavého pečiva

Úterý

snídaně:  2ks opečeného toastového chleba, domácí tvarohová pomazánka s pažitkou

svačina:   mix zeleniny (2ks rajčete, 100g ledového salátu, 3ks mrkve)

oběd:       špenátovokapustové karbanátky, osmažené bez strouhanky na minimum oleji,                   uvařený brambor

svačina:  salát z červené řepy, 2ks toastového tmavého chleba

večeře:    cizrnový salát se zeleninovou oblohou (¼ okurky, 1ks papriky, 1ks rajčete)

Středa

snídaně: 4 lžíce müsli, 150g ovocného jogurtu

svačina:  mix ovoce (90g ananas, 3ks mandarinky)

oběd:      pečený losos s citronem a koriandrem, bramborová kaše

svačina: 2ks knäckebrottu, celerovomrkvová domácí pomazánka

večeře:   žampionovozeleninová směs, plátek upečeného krůtího masa, dušená rýže

Čtvrtek

snídaně: ovesná kaše s broskvemi (2ks)

svačina: 125g nízkotučného tvarohu, 2ks kaki

oběd:      hráškový krém, 50g strouhaného eidamu, 2ks opečeného toastového chleba

svačina: 1ks natvrdo uvařeného vejce, 1 plátek tmavého celozrného chleba, ½ papriky

večeře:   zeleninovomasové špízy (paprika, cibule, sýr, kuřecí maso), zeleninová obloha (¼             okurky, 1ks rajčete)

Pátek

snídaně:  ovocný jogurt doplněný o další ovoce (1ks banánu)

svačina:  2ks hrušky, 1ks jablka

oběd:      ¼ kuřete pečeného s fazolkami a mrkví, vařené brambory

svačina: 1ks tmavého celozrného rohlíku, domácí rybičková pomazánka

večeře:   vajíčkovo-zeleninová směs s vařeným bramborem

Sobota

snídaně:  2ks knäckebrottu, domácí tvarohová pomazánka z paprik

svačina:  ovocný salát (90g ananasu, ½ manga, 2ks kiwi)

oběd:       houbové rizoto, zeleninová obloha (okurka, rajče)

svačina:  1 plátek tmavého celozrného chleba, ředkvičková pomazánka, 1ks papriky

večeře:    opečený patizon s masovo-zeleninovou směsí, 2ks tmavého pečiva

Neděle

snídaně:  ovesná kaše s hruškami

svačina:   mangovo- ananasový salát (200g)

oběd:       rýžový nákyp s borůvkami a malinami

svačina:  2ks tmavého toastu, dýňová pomazánka, půl kedlubny

večeře:    těstovinový salát se zeleninovou směsí (rajče, okurka, paprika, cuketa)

Pondělí

snídaně:  mix ovoce (jahody, broskev, jablko, mandarinka) 200g

svačina:  2ks jablka, 2ks mandarinek

oběd:      pečený pangasius v alobalu s nastrouhanou mrkví, šťouchaný brambor s pažitkou

svačina:  mix zeleniny (1ks papriky, 1ks rajčete, ¼ salátové okurky)

večeře:   hovězí maso s omáčkou ze šťávy masa, uvařené fazolky, vařená rýže, 1ks rajčete

Úterý

snídaně:  4 lžíce müsli, 125g hroznového bílého vína, 3 lžíce bílého jogurtu

svačina:   mix ovoce (jablko, mandarinka, meruňka)

oběd:       špenátová roláda s kuřecím masem, vařený brambor

svačina:   2ks  knäckebrottu, domácí celerová pomazánka

večeře:    salát (ledový salát, rajče, okurka, paprika) s kousky opečeného kuřecího masa,                 1ks tmavého celozrného pečiva

Středa

snídaně:  150g bílého jogurtu s kousky jahod a malin

svačina:  1ks tmavého celozrného chleba, 3 plátky debrecínky, 1ks rajčete

oběd:       rýžový nákyp s broskvemi a meruňkami

svačina:  2ks tmavého toastu, domácí cuketová pomazánka, půlka papriky

večeře:   salát z vařeného hrachu a fazolí s vejcem, 2ks tmavého celozrného pečiva

Čtvrtek

snídaně: 2ks knäckebrottu, 2 plátky eidamu, 1ks rajčete

svačina: nízkotučný tvaroh, 2ks banánu

oběd:     plněné cukety zeleninovou směsí, zapečené v alobalu, vařený brambor

svačina: mrkvový salát s 1ks celozrného rohlíku

večeře:  krůtí maso pečené s fenyklem a fazolkami, nasucho opečené měsíčky brambor                   dochucené bylinkami a kořením

Pátek

snídaně: 4 lžíce müsli, sklenice mléka, 1ks mandarinky

svačina: 3ks mandarinky, 2 ks pomeranče

oběd:      fazolový salát s kysaným zelím a zeleninou, 1ks tmavého celozrného pečiva

svačina: 1ks knäckebrottu, nízkotučný tvaroh, 1ks rajčete

večeře:   pečený krůtí plátek s čerstvými bylinkami, orestovaná zelenina (kukuřice, hrášek,             mrkev, fazolky)

Sobota

snídaně: 200g vychlazeného žlutého melounu, 1ks kiwi

svačina: rajčatový džus 200ml, 1 plátek tmavého chleba

oběd:     pečený pstruh v alobalu s tymiánem a citronem, vařené šťouchané brambory s jarní         cibulkou

svačina: 150g bílého jogurtu a 2 lžíce ovesných vloček

večeře:  dýňová polévka s nasucho opečeným tmavým toastem a 50g nastrouhané eidamu

Neděle

snídaně: 1ks tmavého celozrného pečiva, 1 plátek kvalitní dušené kuřecí šunky, 1ks mrkve

svačina: 150g meruněk a 1 broskev

oběd:     dušená mrkev, plátek uvařeného hovězího masa, uvařený brambor a grilovaná                  kukuřice

svačina:  2ks knäckebrottu, vajíčková domácí tvarohová pomazánka s pažitkou, salátová                 okurka

večeře:   řecký salát (salátová okurka, paprika, cibule, rajče, 1 hrst černých oliv, měkký                    odtučněný sýr)

Pečenka Jiří

Příspěvek byl publikován v rubrice Archív seminárních prací. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.