Klamavá reklama v kosmetologii

Kosmetologie je nauka o teoretických základech kosmetiky. Kosmetika patří mezi prostředky lékařské regenerace. V kosmetice se z lékařských oborů uplatňuje plastická chirurgie s podoborem estetické chirurgie, korektivní dermatologie jako podobor dermatologie, oftalmologie a otorinolaryngologii.  Kromě lékařů mohou nabízet kosmetické produkty a zprostředkovávat kosmetické služby i osoby činné mimo medicínu v nelékařských živnostech. Můžeme tak vyčlenit i nelékařskou regeneraci.

V této práci se budeme zabývat pouze lékařskou regenerací a kosmetikou, protože ta nelékařská nepodléhá prakticky žádným etickým regulacím. Nejen reklama ale i praxe může být zcela klamavá a je jenom na potencionálním zájemci, aby se orientoval v nabídce „ zaručeně úspěšných zázračných mastí a procedur“, které mohou fungovat, nemusí fungovat a někdy mohou i škodit. Zde, jako v jiných oblastech obchodu, nemá potencionální kupec téměř žádné záruky. Vše je dovoleno, zákazník je chráněn pouze zákonem.

V první části této práce uvedeme stručně etiku v medicíně v medicínské reklamě, v druhé části rozebereme krátce reklamu a konkrétně falešnou a někdy až škodlivou reklamu v jedné oblasti a to v kosmetice týkající se hezkého těla.

Etika v lékařských oborech obecně

Etická situace v medicíně je složitější než v prostém obchodě. Lékař je na rozdíl od obchodníka a podnikatele kromě zákona vázán i lékařskou etikou.  Etika je z řeckého slova ethos, které znamená mrav, zvyk.  Je to vědecká disciplína, která se zabývá hodnocením mravnosti nebo přiměřenosti lidského chování. Je to nadstavba nad zákonem. Zákon je psaný a závazný, morálka je pojem širší a volnější. Lékaři jsou vázáni principy profesní morálky. Jedním z prvních definovaných morálních příkazů pro lékaře byla Hippocratova přísaha, která je ale hodně stará.  Mnoho lidí i nelékařů o ní hovoří, ale je už v některých principech nepoužitelná.  Principy lékařské etiky shrnují krátce i dvě následující rčení. „Salus aegroti suprema lex“ (zdraví pacienta je nejvyšším zákonem) a „Primum non nocere“ (především neškodit).

Etika v lékařských oborech týkající se reklamy

Pro české lékaře by měl být závazný Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory. Citujeme z tohoto předpisu Etický kodex.

„Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.

Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských témat na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch.

Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností, cílenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob.“

Na základě výše uvedeného je účast lékaře v reklamě eticky pochybná. Přestože lékaři mají svůj etický kodex, neexistuje zřejmě v současné době mechanismus kontroly ani sankcí při přestoupení tohoto kodexu. V USA jsou dvě organizace, které dohlížejí na reklamy na léky. Je to Food and Drug Administration pro léky na předpis a Federal Trade Commission pro léky volně prodejné. Problémy s reklamou jsou značné v oblasti klasické medicíny, v oblasti kosmetické je situace ještě méně regulovaná, tedy falešná reklama je velmi častá. Pro lékaře je v současné době obtížné zdržet se veškerých komerčních aktivit, protože medicína obecně se komercializuje. V medicíně je zavedený vědecký způsob získávání důkazů o příznivém účinku a vedlejších nepříznivých účincích léku nebo metody. Lékaři se obecně řídí těmito způsoby, a pokud vystoupí v reklamě, cíloví zákazníci podvědomě předpokládají, že hovoří a garantují prokázaná fakta. Při veřejných vystoupeních lékařů ve sdělovacích prostředcích jde ale většinou o skrytou reklamu a ne o prezentaci vědeckých faktů. Tím je toto vystoupení lékaře a tedy i reklama v zásadě klamavá.

Lékaři by měli dávat velký pozor na svoji profesní čest a na to, co jejich účast v komerčních záležitostech bude mít za důsledek. Lékaři, kteří v dnešní době doslova prodávají nejen produkty a služby ale i své jméno s tituly, přijdou o společenskou prestiž, která z morálního hlediska byla dosud hodně vysoká. Nejenže možná nebudou adekvátně placeni za svou dobře odvedenou práci a budou proto cítit potřebu vydělat peníze i jiným způsobem, ale budou také klesat na žebříčku společenské prestiže.

Reklama

Reklama je veřejné příznivé sdělení informací o produktu nebo službě. V této definici není uvedeno nic o pravdivosti informací.  V reklamách na produkty a služby týkající se regenerace může být nepravdivá informace o příznivém účinku, který je přehnán nebo není prokázán, a můžou být zamlčeny informace o nepříznivých účincích.

Klamavá reklama o krásném ženském těle

Reklama o krásném těle je příkladem reklamy na metody, které sice fungují, ale reklama klame tím, že nabízí něco, co není ani potřebné, v některých případech ani vhodné, a že neuvádí nežádoucí vedlejší účinky.

Zavedením typů ideálu krásy pro ženu se formuje obecné povědomí, které ovlivňuje sebehodnocení žen, především mladších. Pokud se žena nevejde do těchto ideálů, může být její sebehodnocení negativně ovlivněno a zdravé a většinou individuálně hezké ženy se obrací ke kosmetickým prostředkům a procedurám.  Ideálem ženské krásy dnes v naší kultuře je nepřirozeně vyhublá mladá žena, nebo naopak žena s velkým poprsím nebo žena s nosem odpovídajícím nosu populární herečky, žena středního věku bez jediné vrásky v obličeji.  Možným řešením je hubnutí za pomoci různých přípravků, které může končit závažnou a potencionálně letální nemocí poruchy příjmu potravy.  Dalším řešením jsou plastické operace a úpravy, které formují ženy zbytečně do uniformní šablony a nebo z ní vytváří nepřirozené stvoření neurčitého věku. Chirurgické zákroky jsou sice účinné, ale jsou často zbytečné, takže drahé, a jaké každý chirurgický zákrok s sebou nesou riziko komplikací, v případě celkové anestezie i komplikací velmi závažných. Úlohou lékaře by  těchto případech mělo být zvážit indikaci, poučit ženu o tom, že krása je individuální a souvisí  i s duševní pohodou a podporovat rozhodnutí ženy o změně pouze v případech, kdy je i lékař přesvědčen, že benefit pro klienta převyšuje rizika. Dobrým lékařem je z pohledu etického ale i profesního ten, kdo se velmi pečlivě zabývá indikací k operaci nebo proceduře a ne ten, který je schopen bez ohledu na indikaci provést bezchybný operační zákrok nebo jiný výkon.

Závěr

Kosmetické procedury jsou součástí regeneračních medicínských metod. V bohatých společnostech je kromě léčby onemocnění velmi důležitá a propagovaná i prevence pro zachování zdraví a oddálení projevů stárnutí. V současné době se například hodně rozvíjí odvětví nazývané antiaging, tedy obor zabývající se metodami zpomalujícími stárnutí. Tyto metody můžeme řadit do metod preventivní medicíny, jsou účinné a je dobře, že se s nimi lékaři zabývají. Klamavá reklama obecně poškozuje některé lidi, kteří by měli chuť, čas a peníze na nové metody regenerace, ale nemusí už mít důvěru v lékaře, který tyto metody doporučuje, protože příliš často to vypadá, že jde jenom o peníze.

Tereza Lischke

Příspěvek byl publikován v rubrice Uznané seminární práce 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.